Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 1. del: Et historisk resumé

Frederiksberg Skakforening (FS) blev dannet torsdag den 6. maj 1920 og var reelt en sammenlægning af Valby Skakklub og Skakklubben Godthaab. Klubbens første formand blev tidligere formand for Valby Skakklub boghandler Lorents Gad. På dette tidspunkt havde klubben ca. 40 medlemmer. De næste par år benyttede FS lokalerne i café Tårnborg i Allégade.

 

Før holdturneringen under DSU (Dansk Skak Union) blev en realitet, arrangerede KSU (Københavns Skak Union) en holdturnering for de Københavnske hold. Her lykkedes det FS at hjemtage mesterskabet 6 gange. FS har vundet den nuværende holdturnering 3 gange i 67, 74 og 85. I 1985 deltog FS i Europa Cuppen for hold og var det første danske hold, som nåede kvartfinalen, hvor vi blev slået ud af det sovjetiske hold TRUD, som havde tidligere verdens mester Michael Tal på 1. bræt.

 

Klubben har tidligere være oppe på over 110 medlemmer, men i lighed med andre klubber rundt om i landet, har vi mærket en nedgang, så vi nu har godt 60 medlemmer. Faktisk havde vi i 1995 8 hold, hvoraf de 7 var 8 mandshold og et enkelt 4 mandshold. Det vil sige 60 medlemmer, som spillede på hold.

 

Klubben er flyttet 13 gange i løbet af de foreløbig 90 år, som klubben har eksisteret, nogle af adresserne er dog gengangere. Der er valgt formænd 18 gange, hvor en enkelt har været formand i 3 perioder og er stadig aktiv i klubben – dog ikke som formand.

 

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 2. del: En ny start

I 1920 havde Valby Skakklub og Skakklubben Godthaab begge i længere tid kæmpet med forskellige vanskeligheder, som dels var af lokalemæssig og dels af økonomisk art. Derfor valgte de at slå sig sammen til det nuværende FS. Valby spillede i Slotskroen på Pile Allé, medens Skakklubben Godthaab havde lokaler i café De Prop på Fuglevangsvej. Begge klubber havde på dette tidspunkt et par og tyve medlemmer.

 

Kort før sammenslutningen havde Valby Skakklub flyttet lokaler til café Tårnborg i Allégade. Da dette lokale opfyldte betingelserne, både med hensyn til beliggenhed og størrelse, enedes man om at slå klubberne sammen, hvorved FS trådte ud i livet med godt 40 medlemmer og boghandler Lorents Gad som formand. Han blev dog afløst året efter af Ingeniør P. J. Rasmussen.

 

På dette tidspunkt var skak livet inden i en opgangsperiode og P. J. Rasmussen var klar over, at der skulle sættes ind, for at skaffe nye medlemmer til foreningen. Han satte ind med en vældig agitation for foreningen, som bestod dels af annoncer i de lokale aviser, men også med agitations aftener, hvor et skak interesseret publikum blev indbudt til at overvære eller selv at deltage i simultanmatcher.

 

Den første simultanmatch blev afholdt på café Elektra i Valby Langgade, hvor C. Holtung og J. Floor hver spillede mod 13 deltagere – foreningen rådede kun over 26 spil. Ved denne lejlighed indmeldte 9 nye spillere sig ind i foreningen.

 

Efter et par år med ovenstående tiltag var man komme op på 65 medlemmer, da spille lokalet er ved at blive for småt, beslutter man sig for at flyttet til selskabslokalerne på Falkoner Allé 96.

 

 

Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 3. del: Det første formandsvalg

I forbindelse med etableringen af FS skulle der naturligvis vælges en formand. Valget stod mellem tidligere formand for Valby Skakklub boghandler Lorents Gad og tidligere formand for Skakklubben Godthaab Snedker A. Langkjær, som begge var villige til at modtage valg. Men da man helst ville undgå afstemning ’lod man lykke råde’, som der skrevet står i generalforsamlingsreferatet.

 

Det var en kold og blæsende aften, da valget skulle afgøres, så folk skuttede sig og tænkte mere på kakkelovnen, hvor koks kostede 11 kroner pr. hektoliter (100 liter), end på bajeren, som kostede 29 øre. Generalforsamlingen foregik på café Tårnborg i Allégade.

 

Det kan derfor være kulden, som fik de 2 aspiranter til formandskabet at vælge en så usædvanlig og drabelig genstand, som en spadserestok til at afgøre deres mellemværende. Ikke sådan at forstå, at de 2 herrer bankede hinanden med den!!! Nej, de tog skiftevis en håndfuld af stokken indtil den sidste bitre ende, alias dupskoen, som Lorents Gad var så heldig at beholde.

 

Herefter svang han stokken faretruende rundt i luften til stor fryd for alle tilstedeværende, dog med undtagelse af værten, der stod i frygt og bæven for sine lamper og ”opsatser”.

 

Blot for at berolige læseren, så er ovenstående ikke længere praksis.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 4. del: Den første FS

Allerede onsdag den 6. december 1905 bliver den første Frederiksberg Skakforening stiftet, med assistent i statsbanernes generaldirektorat G. A. E. Olsen som formand. Foreningen holdt til på Lollandsvej 31, hvor der var åben hver mandag og torsdag aften, samt søndag formiddag.

 

I 1908 meldte klubben sig ind i DSU (Dansk Skak Union). På dette tidspunkt havde klubben 35 medlemmer. Omkring 1910 får klubben ny formand, nemlig lærer Kjeld Erichsen, og er i mellemtiden flyttet til Gammel Kongevej 176.

 

Klubben blev opløst i efteråret 1912.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 5. del: Den første ’svære tid’

Efter nogle år med fremgang gik det ’pludselig’ tilbage for FS. Det var flere årsager, blandt andet blev den ugentlige spilledag ofte omlagt fra værtens side (selskabslokalerne på Falkoner Allé 96), samt der blev indført en fast garderobeafgift på 65 øre (!!!) om måneden pr. medlem.

 

I 1925 nedlagde P.J. Rasmussen sit mandat som formand, da han, grundet hyppige forretningsrejser til provinsen, ikke mere havde den fornødne tid til foreningen. I maj 1925 overtager Poul Larsen foreningens ledelse. Det er et kritisk tidspunkt, da medlemmerne er utilfredse med lokalerne, så det besluttes på samme generalforsamling at flytte tilbage til café Tårnborg. Et andet problem var, at foreningen havde mistet 20 medlemmer.

 

Da foreningen havde flyttet tilbage til café Tårnborg, gik Poul Larsen på med både energi og dygtighed og det lykkedes efterhånden at få forholdene in i et roligt leje igen. Der fulgte nu en række gode år for foreningen, hvor medlemstallet holdt sig ret konstant. I denne periode blev foreningens bibliotek grundlagt. Bøgerne blev faktisk udlånt til medlemmerne, så de kunne dygtiggøre sig i skakteorien!!! I dag er dette bibliotek desværre kun et levn fra fortiden.

 

Efter 10 år som formand, bød daværende og tidligere bestyrelses medlemmer Poul Larsen til en fest, som blev holdt lørdag den 18. maj 1935 på Ny Rosenborg, hvor han fik overrakt foreningens emblem i guld.

 

Han stoppede som formand i maj 1944, efter 19 sammenhængene år på posten. Dette er ikke overgået siden.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 6. del: Lokale spørgsmålet 1/3

Det har alle dage været et spørgsmål at finde de korrekte lokaler til at spille skak til den rigtige pris. Stik mod, hvad man måske skulle tro, kræver det faktisk en del plads at spille skak, det afhænger naturligvis meget af, hvor mange der skal spille.

 

I starten lejede foreningen sig ind i café Tårnborg i Allégade. Grundet stigende medlemstal blev disse lokaler snart for trange. I 1922 flyttede FS derfor til selskabslokalerne på Falkoner Alle 96.

 

Det viste sig efter nogle år, at disse lokaler ikke var tilfredsstillende, og da medlemstallet i mellemtiden var faldet, flyttede man i 1925 tilbage til café Tårnborg. I 1937 var prisen steget til 40 kroner pr. måned, hvilket var for dyrt for klubben. Kontingentet var på dette tidspunkt 1,50 krone pr. måned.

 

Man gik derfor i gang med at søge nye lokaler og det lykkedes at finde husly i Afholdsrestaurationen i Rantzausgade 58. Lokalet lå på øverste etage og var ikke særligt hyggeligt, men til gengæld var huslejen kun 25 kroner pr. måned, så der var enighed om, at beholde lokalerne til der viste sig noget bedre. Der blev nedsat et udvalg, som skulle arbejde videre med sagen. En anden detalje var naturligvis, at lokalerne lå på Nørrebro, hvilket måske ikke passer så godt, når foreningen nu hedder Frederiksberg Skakforening.

 

Allerede året efter lykkedes det, med velvilje fra skolemyndighedernes side, at få lov til at spille skak i aulaen i skolen på Niels Ebbesens vej. Her var man frem til 1952.

 

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 7. del: Lokale spørgsmålet 2/3

Efter at have brugt lokalerne i skolen på Niels Ebbesens vej i 17 år, blev FS nødt til at finde nye lokaler. Årsagen var, at skolebetjent Andersen gik af som skolebetjent og vi skulle være tidligt ude af lokalerne, hvilket ikke er smart for en skakklub, da et parti kan vare op til 4 timer.  Hurtigturneringer er naturligvis afviklet noget hurtigere.

 

Der blev kigget på flere forskellige lokaler, såsom:

 

 • Grundtvigs hus, side salen, pris pr. gang 40 kroner
 • Lokale, Gammel Kongevej 93, pris pr. gang 20 kroner, men manglede borde og stole!!!
 • Tempelridderordenen, Ny Kongens gade 9, pris pr. gang 40 kroner
 • Frederiksberg Selskabslokaler, Allégade 10, pris pr. gang 75 kroner
 • De berejstes hus, Emilievej 7, pris pr. gang 50 kroner
 • Dansk Tunghøreforening Skt. Knudsvej 36, pris pr. måned 150 kroner

 

Løsning blev Afholdslogebygningen, Sveasvej 8, prisen var 95 kroner pr. måned, samt spilledagen blev tirsdag. Der var også tvungen garderobe, som kostede 20 øre.

 

Disse lokaler var foreningens hjemsted, indtil lokalerne blev opsagt fra udlejers side pr. 1. juli 1969. Arbejdet med at søge nye lokaler gik derfor i gang, men økonomien gjorde, at der reelt kun var mulighed for at taget tilbage til Niels Ebbesens vej skole, alternativt krævede det en kontingentforhøjelse på 3 kroner pr. måned. Vi fik dog lov til at beholde lokalerne 1 år mere.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 8. del: Lokale spørgsmålet 3/3

Da det ikke var holdbart i længden at kunne blive opsagt fra lokalerne på Sveasvej med blot en måneds varsel, måtte man i 1970 finde andre lokaler og løsningen blev, at der blev indgået en god økonomisk aftale med Studenterforeningen, som lå i Studiestræde. Spille dagen blev ændret til onsdag, hvilket desværre medførte medlemsnedgang.

 

I 1972, mente man ikke, at kontrakten Studenterforeningen ville blive forlænget og man måtte endnu en gang søge efter nye lokaler. Erik Jarlnæs fandt nye lokaler hos Regnecentralen, Falkoner Alle 1, 5. sal. Det var en kantine med plads til 100 personer. Spilledagen blev flyttet tilbage til tirsdag.

 

I 1974 blev det atter nødvendigt at finde nye lokaler og man diskuterede evt. sammenslutning med andre klubber. Løsningen blev, at vi flyttede til Nørrebros Afholdshjem Rautzausgade 58a, på 2. sal, hvor spilledagen blev ændret til mandag. Prisen pr. måned var 250 kroner.

 

I 1979 flyttede vi til H. C. Ørstedsvej 19a, baghuset, Italienssalen, som var et aktivitetshus for ældre. Det var så for vidt gode lokaler, bortset fra at borde og stole skulle bæres frem og tilbage hver gang. Vi kunne også gøre brug af lokalerne på 1. sal, hvilket blev flittigt benyttet i forbindelse med hold kampe. Her var vi i 27 år.

 

I 2006 blev bestyrelsen kontaktet af udlejeren, som ville benytte lokalet til aerobic for ældre, til gengæld kunne vi flytte ud i forhuset på 1. sal – på samme adresse. Det var rigtig gode lokaler, hvor vi havde vores materiale på loftet. Vi havde indkøbt et fint HTH skab til vores materiale, som gav visse udfordringer, da det skulle samles af John & Dennis – men det lykkedes (naturligvis) 😉

 

I 2008 blev bestyrelsen igen kontaktet af udlejeren, som fortæller, at aktivitetshuset skulle flytte til Sankt Joseph i Griffenfeldsgade 44, 1. sal. Lokalerne var faktisk udmærkede, men da vi kun kunne få et adgangskort, var det nødvendigt at stationere en dørvagt i indgangen, for at lukke folk ind. Det holder ikke på en skak holdaften. Det var i øvrigt også på Nørrebro – ikke Frederiksberg.

 

Her er vi i ca. 3 måneder, hvorefter vi flyttede til vores nuværende lokaler hos ældreklubben Stormly, Nordre Fasanvej 81, som også medførte, at vi blev nødt til at flytte spilledagen til onsdag.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 9. del: FS i Europa, 1. runde

Som vinder af Danske Skak Unions holdturnering i 1985, deltog FS i Europa Cup for mesterhold. Lodtrækningen havde sikret det således, at FS i 1. runde på hjemmebane skulle møde det portugisiske universitetshold Centro Desportivo Universitario Do Porto.

 

Matchen blev spillet den i weekenden 5. og 6. oktober 1985 på Nyelandsvej Skole under fine forhold. Der blev spillet 6 partier pr. dag, hvor der var mulighed for at benytte reserver.

 

Det viste sig, at portugiserne var nogle flinke fyre, som lagde en fin bund for den gode stemning ved at forære os alle en flaske portvin. Desværre kunne vi ikke gengælde venligheden ved brættet. De kæmpede glimrende og koncentreret og tog de chancer, som et undertippet hold skal tage. Manglende rutine og måske nerver gav sig imidlertid udslag i et umådeholdent forbrug af betænkningstid, som reddede for eksempel Bjørn Brinck-Claussen ud af en prekær situation i 2. runde.

 

Efter matchen var der reception på Frederiksberg rådhus med vin og pindemadder, samt tale af borgmester John Winther.

 

Resultatet blev:

 

         Frederiksberg             Porto                                   1. runde         2. runde

         Svend Hamann          Luis Galega                        ½ – ½             1 – 0

 1. Kristensen Pedro Silva                         0 – 1              ½ – ½

         Gert Iskov                  Pedro Silva                         1 – 0              1 – 0

 1. Brinck-Claussen Pedro Palhares                    1 – 0              1 – 0

         Jesper Nørgaard        Paulo Felizes                      1 – 0              1 – 0

         Jan I Andersen          Carlos Prezado                   1 – 0

         Dan Andersen           Paulo Guerreiro                                        1 – 0   

         Resultat                                                                 4½ – 1½         5½ – ½

 

I alt 10 – 2, en god sejr, som sikrede videre deltagelse i Europa Cuppen. I baglandet sørgede flere FS spillede for at tingene var i orden, blandt andet Hans Kofoed (fotograf), Henry Knudsen, Claus Andreasen og Ole Schøller Larsen. International dommer var Ole Block, som vist kedede sig grusomt, da der ikke var nogle problemer.

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 10. del: FS i Europa, 2. runde

Efter en veloverstået 1. runde med en komfortabel 10 – 2 sejr skulle FS i weekenden den 18. og 19. januar 1986 på hjemmebane spille mod et på på parpiret temmelig stærkt polsk hold Legion fra Warszawa med ratingtal fra 2300+. Vi havde fået afbud fra et par af vores stærke spillere, nemlig Bjarke Kristensen og Gert Iskov. Det betød at polakkerne, måtte anses som svage favoritter. Det viste sig dog allerede på første dagen, at det polske hold var en papir tiger.

 

I 1. runde tog Svend en hurtig remis, medens Bjørn fik en klar fordel med et tematisk bondeoffer, og vandt til sidst 2 bønder i et nemt vundet tårnslutspil, men fik først skubbet bønderne for langt frem i tidnøden og overså siden en patfælde. Betyder at man ikke kan rykke nogle brikker. Dan spillede mod den kvindelige stormester Brustman og spillede et sejt forsvar af sin elskede Caro-Kann. På vej i tidnød plejede begge deres eget angreb, uden hensyn til modstanderens trusler, men Dan kom først.

 

I 2. runde kom Svend hurtigt på hælene med hvid i en fantasiløs Nimzoinder, og var på et tidspunkt flere bønder bagud. Men Adamski’s berygtede tidnød vendte pludselig billedet til en heldig gevinst.

 

Det var ved at gå galt, hvis Svend havde tabt. Korrektionsreglerne sagde nemlig, at gevinst på 1. bræt blev vægtet 6, gevinst på 2. bræt med 5 osv. Havde vi derfor tabt 3½ – 2½ gennem Svends parti, var polakkerne gået videre. Men som Capablanca sagde: ”It’s better to be lucky than good”.

 

Resultatet blev:

         Frederiksberg                          Legion                                     1. runde     2. runde

         IM Svend Hamann                  IM Jan Adamski                     ½ – ½         1 – 0

         FM Bjørn Brinck-Claussen     IM Andrzej Filipowicz            ½ – ½         1 – 0

         Jesper Nørgaard                      FM Rafal Marszalek               ½ – ½         ½ – ½

         Jan Ivan Andersen                  Anatol Lokasto                       ½ – ½         ½ – ½

         Dan Andersen                         WGM Agnieszka Brustman    1 – 0          0 – 1

         Henrik Sørensen                      Roman Hass                            ½ – ½         1 – 0

         Resultat                                                                                   3½ – 2½     4 – 2

 

Resultatet var en sejr på 7½ – 4½, som sendte FS videre til 3. runde.

 

 

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 11. del: FS i Europa, 3. runde

Efter sejr over de polske mestre skulle FS en tur til Tallinn, hvor det russiske mesterhold TRUD Moskva med Baliavsky og tidligere verdens mester Michael Tal (60 – 61) på holdet. Matchen blev spillet fredag den 11. og lørdag den 12. april 1986. Der var ikke de store forhåbninger om at vinde over dette frygtindgydende hold. Det skulle desværre vise sig at holde stik.

 

Holdet ankom til Leningrad allerede om mandagen for at blive akklimatiseret, men der gik desværre fisk i denne akklimatisering, da der var bestilt plads på toget med afgang kl. 07.00 om torsdagen. Ankomst ville dermed være torsdag eftermiddag. Desværre nåede holdet ikke dette tog og blev nødt til at tage nattoget torsdag nat. Efter en telefonsamtale med Moskva var 1. runde blevet udsat til kl. 16.30, men da havde vores flinke værter planlagt reception, samt kransenedlægning ved Paul Keres grav. Holdet var derfor ikke helt friske, da de trådte ind i bjørnens hule.

 

Første runde blev en katastrofe, idet kun vores egen Bjørn holdt remis i et kort parti. Svend var tæt på remis i et slutspil med tårne og ulige farvede løbere, men Tal spillede fremragende. Jesper stod bedst og afslog remis, men et par dårlige træk i tidsnøden, tillod desværre et par afgørende stød og mat. Dan havde fordel i åbningen, men 3 dårlige træk på stribe vendte bøtten.

 

Det gik bedre i 2. runde, men det skyldtes måske at russerne ikke var så ærgerrige. Svend holdt remis i en vanskelig stilling. Det viste sig efterfølgende, at remis var en korrekt afslutning. Bjørn havde fordel efter åbningen, så han klarede remis igen. Dan havde store angrebschancer, men overvurderede stillingen.

 

Resultatet blev

         TRUD                        Frederiksberg                      1. runde         2. runde

         GM Tal                      IM Svend Hamann             1 – 0              ½ – ½

         GM Romanisjin         IM Gert Iskov                     1 – 0              1 – 0

         GM Kuzmin              Bjørn Brinck-Claussen       ½ – ½             ½ – ½

         GM Mikhaltjisin        Jesper Nørgaard                 1 – 0             

         GM Bagirov              Dan Andersen                    1 – 0

         Rozentalis                  Henrik Sørensen                 1 – 0

         GM Mikhaltjisin        Dan Andersen                                          1 – 0

         GM Bagirov              Henrik Sørensen                                       ½ – ½

         Petrushin                    Frode Terkelsen                                        1 – 0

         Resultat                                                                 5½ – ½           4½ – 1½

 

I alt 10 – 2 og dermed blev 3. runde og kvartfinalen således sidste runde. Det danske mesterhold var det første danske hold, som nåede kvartfinalen.

 

Niveauet var højere end skak spillere var vant til, både i form af godt hotel og særbetjening, men også i form af mange tilskuere, men de var vist mest kommet for at se slagteofrene og Michael Tal.

 

Faktisk var TRUD Moskva forsvarende mestre, men i finalen tabte de til CSKA Moskva.

 

 


Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 12. del: Udmeldelse af DSU?

Ovenstående spørgsmål er ikke noget, som mange skakklubber ville overveje i dag, men det var faktisk omdrejnings punktet for en ekstraordinær generalforsamling i 1925: Skal FS melde sig ud af Dansk Skak Union (DSU)?

 

Årsagen var, at omkostningerne i forbindelse med tilblivelsen af skakbladet var så store, så der var oparbejdet en gæld, som det blev pålagt alle klubber / medlemmer at betale af på. Gælden var oparbejdet hos Bogtrykker Back Hansen. Alle klubber under DSU hæftede for gælden, som svarede til antal medlemmer i hver klub.

 

Oprindeligt var skakbladet ikke obligatorisk, så alle var ikke med til at betale. Men et udvalg under DSU besluttede, at bladet skulle være obligatorisk fra 1926, samt at hvert medlem skulle betale 2 kroner til at dække gælden og sikre fremtidige udgivelser. Det ville koste 1 krone og 75 øre om året at udgive skakbladet pr. medlem. De 1 krone og 31 øre var til bogtrykkeren, og de 44 øre var til porto.

 

Den 23. december 1925 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, for at diskutere og vedtage, hvordan klubben skulle forholde sig til den ekstra udgift på 2 kroner pr. medlem.

Jeg kan ikke forestille mig en ekstraordinær generalforsamling finde sted den 23. december i dag;)

 

Det blev konstateret, at en udmeldelse af DSU ikke frigjorde os fra forpligtelserne vedr. gælden, da klubben faktisk skyldte 1 krone og 50 øre pr. medlem, så reelt var de kun de 50 øre, som vi kunne slippe for. Generalforsamlingen besluttede derfor, på den efterfølgende skriftlige afstemning, at de 2 kroner kunne betales i 2 rater på hver 1 krone. Der var 29 stemmer for og 2 blanke.

 

De 2 kroner bestod af 1 krone til dækning af gælden, 50 øre som var klubbens gæld for 1925, samt forudbetaling på 50 øre for 1926.

 

 

 

 

Frederiksberg Skakforenings (FS) historie 13. del: 50 år fest og turnering

Onsdag den 6. maj 1970 havde FS 50 års jubilæum. I den anledning indbød FS alle medlemmer til gratis middag kl. 19.00. Festen blev afholdt i Frederiksberg Rådhuskælder, Smallegade 1.

Menuen bestod af:

 

 • Hors d’heuvre (snitter)
 • Fransk bøf med øl, kaffe med cognac eller likør.

 

Det var muligt at bestille ekstra kuverter a 40 kroner stykket. Der deltog ca. 38 personer. Om maden kan siges, at den var ok, men at folk generelt syntes at der enten var for lidt, eller den var for dyr.

 

Dagen efter torsdag den 7. maj, som var Kristi luftfartsdag, havde FS indbudt til en 50-års jubilæum turnering. Oprindeligt var planen, at det skulle være en international turnering. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, da turneringens budget var på ca. 28.000 kroner, men man havde kun fået støtte på 8.000 kroner i alt, nemlig 5.000 kroner fra DSU’s støttefond, og 3.000 kroner fra KSU. Oprindeligt havde FS ansøgt DSU om 10.000 kroner, samt 7.500 hos DSU’s støttefond, men det endte med 3.000 kroner.

Kravet var så, at FS skulle skaffe i alt 20.000 kroner, hvilket ikke kunne lade sig gøre. Husk på, at året er 1970, så 28.000 kroner er mange penge, det vil svare til ca. 210.523 kroner i dag.

 

Præmierne skulle være følgende:

 

 • præmie 2.000 kroner
 • præmie 1.200 kroner
 • præmie 800 kroner
 • præmie 500

 

Men det blev desværre ikke til noget, så løsningen blev i stedet at afholde en koordineret turnering, hvortil der ikke blev ansøgt om støtte. Turneringen blev afholdt i foreningens lokaler på Sveasvej 8 i perioden fra torsdag den 7. maj (Kristi Himmelfarts dag) til søndag den 17. maj 1970.

 

Uddrag fra skakbladet 1970 af Poul Gregers Jensen:

Fredag den 8. maj var der en festlig modtagelse på Frederiksberg rådhus for alle turneringens deltagere, samt medlemmer af Frederiksberg Skakforening.

 

Dette blev en succes med 111 eller 113 deltagere. Optakten blev dog mere hektisk end forventet, da der jo skulle trykkes program (internettet var en fjern fremtid), men af mange årsager, fik bogholderen ikke trykt programmer før den 6. maj – altså dagen inden turneringens start. Det skulle efter skrivende være smukt. Hvis nogle medlemmer har det liggende – kunne jeg godt tænke mig en kopi. Bogtrykkeren var sandsynligvis vores klubmedlem Magnus Petersen, som havde sit eget trykkeri, han lavede vist også layout’et til vores klubblad, som havde skakbrikker på forsiden, samt var i A5 format.

 

Selve turneringen måtte udsættes 30 minutter, da folk selv skulle have ure med, men de blev fremskaffet og resten af turneringen forløb fint. Der var forplejning, som bestod af både drikkelse og mad – der var nok af begge dele.

 

Udvalgte resultater:

 

 • Elite klassen – 9 runder
  1. Palle Henriksen, Studenterforeningen 6
  2. Jens Kristiansen, Gladsaxe                       5½
 • Mesterklassen – 9 runder
  1. Mogens Ravn, FS 6
  2. Lars Petersen, K41 6
  3. Gert Iskov, FS 5½

 

Der var i alt 7 grupper. Efter følgende var der en lynturnering, som blev vundet af Allan Poulsen fra Gladsaxe, medens Thorbjørn Rosenlund kom på 3. pladsen. Turneringsleder var Erik Jarlnæs.
Før holdturneringen under Dansk Skak Union (DSU) blev indført i starten af 60’erne afholdt Københavns Skak Union (KSU) en holdturnering, hvor de stærkeste klubber var repræsenteret med 1 hold.

 

Kassere:

 

1970              Erik Jarlnæs, bistået af Annette Schøller Larsen med opkrævnings arbejdet

x – 1977         Charles Olsen

x – 1982         Reidun Knutsson

1982 – 1985   Kjeld Andreasen

1985 – 1998   Torben Schøller Larsen

1998 – 2018   Ole Schøller Larsen

2018 – 2019   Frank Dybdahl

2019 –            Bjarke Rosenborg Winther

 

 

Antal hold:

 

Sæsonen

 

Simultan

1984 1. maj                         Bjørn Brinch-Claussen

1983 25. oktober                Gert Iskov

1983 5. april                        Hans Svejdal

1982 19. oktober                Jepser Nørgaard – junior DM – nyt medlem

1981 20. oktober                IM Gert Iskov

1981 21. april                      Bjarke Kristensen

1977 25., oktober               Bjørn Brinck-Claussen

1976 9. november               Bent Larsen

1976 14. september            Bjarke ‘Kristensen’ med temavariant (tvungen åbning)

 

 

Retssag mod Gert Iskov

Gert blev i 1983 idømt en karantæne , fordi han sendte afbud til unionens hold til EF-turneringen for  at kunne spille for FS i divisions afslutningen. Han tabte retssagen og blev idømt 5.000 i sagsomkostninger. FS overvejede om de deltage i betalingen af dette beløb.

 

 

Spil-når-du-vil

Forår 1981, blev udtænkt af Mogens Knutsson og Torben Paving

 

Lokalefonden

Stiftet på generalforsamlingen 27. januar 1981, hvor Mogens Knutsson, Charles Olsen, Henry Knudsen og Frederik Liisberg havde udarbejdet et forslag til vedtægter. Den eksisterede dog før, men vedtægterne blev først vedtaget i 1981.

 

FS fest

Fredag den 10. juni 1977 afholdt FS en fest med ledsagere, som blev afholdt i Købmagergade 26, 2. sal. Der blev serveret en platte, som kostede 15 kroner, som man betalte ved tilmeldingen. Som der står i indbydelsen,  så der tale om spisning, hyggeligt samvær og måske en lille dans.

Hele aftenen kunne man købe drikkevarer til følgende priser:

 

         Øl                               3,50 kroner

         Snaps                         3,00 kroner

         Sodavand                   2,00 kroner

 

De priser var vist ikke gået i dag. Det var formanden Annette Shøller Larsen, som havde udfærdiget skrivelsen.

 

DM

FS stod for kantinen i påskestævnet (DM) i 1977, som FS-medlem Bjørn Brinck-Claussen vandt. Som der står skrevet i indkaldelsen til medlemsmødet, så gav kantinen et overskud, som det skulle besluttes hvad skulle bruges til – FS fest.

 

Kontingent

1976 13. januar                   Forslag om at hæve kontingentet til 24 kroner for seniorer

                                            og 6 kroner for juniorer
                                            Vedtaget med 15 for og 6 imod.

 

Rygning

1976 – forslag om et lokale til rygere og et til ikke-rygere.

 

 

DM medlemmer

Jens Enevoldsen – 1940, 1943, 1947, 1948, 1960

Palle Ravn – 1957

Bent Kølvig – 1962

Bjørn Brinck Claussen – 1966, 1970, 1977

I 1970 vandt Bjørn

Kvindelige DM Antonina Enevoldsen (1968) – gift med Harald Enevoldsen – svigerinde til Jens E.

Gert Iskov – 1975

Sejer Holm Petersen – 1965

Svend Hamann – 1972