Vedtægter for Frederiksberg Skakforening

        Stiftet den 6. maj 1920

1.      Foreningens navn er Frederiksberg Skakforening, og dens hjemsted er Hovedstaden.

2.      Foreningens formål er at udvikle kendskabet til og interessen for skakspillet med udgangspunkt i medlemmernes engagement. Det sociale liv og medlemmernes fælles virke og ansvar er grundlaget for virksomheden i foreningen.

3.      Foreningen skal være medlem af Københavns Skak Union (KSU). Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

4.      Enhver person, som tilslutter sig foreningens formål, kan – uanset alder, køn, etnisk baggrund, religion og nationalitet – optages som medlem af foreningen. Der gælder dog følgende undtagelser: personer, som er ekskluderet af Dansk Skak Union (DSU) eller KSU, eller som har en anmeldt kontingentrestance til en klub/forening under DSU, kan ikke optages. Personer, som er ekskluderet af en anden klub/forening under DSU eller af en anden hovedkreds end KSU, kan nægtes optagelse af bestyrelsen. Et sådant afslag på optagelse kan indbringes for foreningens generalforsamling.

5.      Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes ordinært i februar eller marts hvert år, og den skal være afholdt inden påske og så vidt muligt inden KSUs ordinære delegeretmøde. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel på klubbens hjemmeside (www.fsskak.dk), samt ved opslag i klublokalet. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og den fulde ordlyd af indkomne forslag. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende Punkter:                                                                                          

  1. Valg af dirigent.                                                                                                                      

  2. Formandens beretning.                                                                                                     

  3. Kassererens reviderede regnskab.                                                                                

  4. Valg af formand, kasserer, fem øvrige bestyrelsesmedlemmer, en revisor og en revisorsuppleant.                                                                                                                             

 5. Fastsættelse af kontingent.

   6. Indkomne forslag.  

     7. Eventuelt.    

6.    Forslag til andre punkter på dagsordenen samt forslag til lovændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 15. januar.

 7.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når mindst ¼ af medlemmerne er fremmødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal. Undtaget herfra er lovændringer, der kræver 2/3 stemmeflertal. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indvarsles inden 14 dage til en ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

 8.  Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med 14 dages varsel, når den anser det for nødvendigt, eller senest 14 dage efter, at ¼  af medlemmerne skriftligt har forlangt det.

 9.  Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fordeler sine funktioner. Foreningen forpligtes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller kassereren.

10.  Udmeldelse af foreningen kan kun ske med en måneds varsel til 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Bestyrelsen kan efter skøn bevilge hel eller delvis kontingentfrihed for et medlem.  Et medlem, som er i restance med tre måneders kontingent, kan slettes af foreningen.

11.  Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling, hvor mindst ¾ af samtlige medlemmer stemmer derfor. I så fald tilfalder foreningens formue og effekter KSU.

 

Senest ændret på generalforsamlingen 26. februar 2008.